Všeobecné obchodné podmienky

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1 Internetová stránka www.fordskladom.sk predstavuje špecializovaný priestor agregujúci ponuky tovarov a služieb autorizovaných predajcov značky FORD a ponúka používateľom možnosti nadviazania kontaktu s jednotlivými predajcami značky FORD (ďalej ako „FORDSKLADOM“).

1.2 Prevádzkovateľom internetovej stránky a poskytovateľom služieb na nej dostupných je spoločnosť Summit Motors Slovakia, spol. s r.o., so sídlom Tuhovská 9, 831 07 Bratislava, IČO: 35 837 331, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 26651/B, e-mail kontakt: admin@fordskladom.sk (ďalej ako „prevádzkovateľ“).

1.3Obsahom FORDSKLADOM sú ponuky jednotlivých autorizovaných predajcov značky FORD, vrátane ucelených profilov týchto predajcov (ďalej ako „partneri“). Portál umožňuje používateľom využívať viaceré funkcionality aktuálne dostupné na FORDSKLADOM.

1.4 Služby poskytované prevádzkovateľom predstavujú najmä možnosť vyhľadávania, spracovania, zhromažďovania, uchovávania a prenosu dát. Služby prevádzkovateľa sú určené len pre používateľov (fyzické osoby) staršie ako 16 rokov.

1.5 Fyzická alebo právnická osoba, ktorá navštívi FORDSKLADOM (ďalej ako „používateľ“) je povinná dodržiavať tieto podmienky používania.

1.6 Tieto podmienky používania portálu upravujú práva a povinnosti medzi prevádzkovateľom a používateľom (ďalej ako „podmienky používania“).

1.7Príslušným orgánom dozoru nad službami poskytovanými prevádzkovateľom je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27.

2. VŠEOBCNÉ PODMIENKY POUŽÍVANIA INTERNETOVEJ STRÁNKY

2.1 Prevádzkovateľ poskytuje online priestor pre zverejňovanie ponúk partnerov, umožňuje používateľovi kontaktovať zvoleného predajcu a využívať aktuálne služby FORDSKLADOM ako je napr. služba „Výkup vozidla“. Prostredníctvom služby „Výkup vozidla“ používateľ prejavuje záujem o odkúpenie svojho vozidla niektorým z partnerov. Po zaslaní dopytu prostredníctvo služby „Výkup vozidla“, je používateľ kontaktovaný priamo partnerom ohľadom ďalšieho postupu týkajúceho sa reálnej obhliadky vozidla, o ktorého predaj má záujem.

2.2 Využívanie služieb a prístup na FORDSKLADOM je možný len so súhlasom používateľa s týmito podmienkami používania. Využívanie služieb nie je podmienené registráciou.

2.3 Prístup na FORDSKLADOM a používanie služieb FORDSKLADOM je bezplatné.

3. PRÁVA A POVINNOSTI PREVÁDZKOVATEĽA A POUŽÍVATEĽA

3.1 Používateľ vyhlasuje, že je plne spôsobilý na právne úkony a má viac ako 16 rokov.

3.2 Používateľ je povinný pri používaní služieb poskytovať len aktuálne, správne a pravdivé údaje. V prípade, ak používateľ využíva službu „Výkup vozidla“ a dopytuje cenovú ponuku na vozidlo, ktorého nie je vlastníkom, používateľ vyhlasuje, že je oprávnený takýto úkon urobiť v mene vlastníka.

3.3 Používateľ nie je oprávnený používať služby FORDSKLADOM k akémukoľvek účelu odporujúcemu zákonu alebo týmto podmienkam používania. Používateľ nesmie služby FORDSKLADOM využívať spôsobom, ktorý by mohol poškodiť, znemožniť, preťažiť alebo zhoršiť funkciu serverov prevádzkovaných prevádzkovateľom alebo jeho partnerov alebo rušiť používanie týchto serverov alebo služieb serveru inými osobami. Používateľ nesmie akýmkoľvek spôsobom získavať ani sa pokúšať získavať akékoľvek materiály či informácie týkajúce sa služieb FORDSKLADOM, ktoré nie sú (neboli) verejne sprístupnené alebo poskytnuté prostredníctvom serverov prevádzkovaných prevádzkovateľom.

3.4 Prevádzkovateľ nezaručuje nepretržitú funkčnosť alebo bezchybnú funkčnosť FORDSKLADOM. Prevádzkovateľ negarantuje správnosť, úplnosť, pravdivosť a aktuálnosť informácii zverejnených na FORDSKLADOM. Všetky uvedené cenové údaje sú orientačné. Ceny sú uvedené vrátane DPH. Všetky dáta, údaje a vyobrazenia sú určené iba k informačnému účelu a prezentácia ponúk partnerov nepredstavuje návrh na uzatvorenie zmluvy. V prípade záujmu je používateľ oprávnený konkrétnu ponuku konzultovať s konkrétnym partnerom. Nákup akéhokoľvek produktu značky FORD alebo objednanie služby partnera je podmienené dohodou ohľadom konkrétnych zmluvných podmienok medzi používateľom a predajcom.

3.5 Prevádzkovateľ má právo prerušiť alebo pozastaviť funkčnosť FORDSKLADOM bez akéhokoľvek upozornenia a uvedenia dôvodu.

3.6 Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť používateľovi spôsobená v súvislosti s jeho prístupom na FORDSKLADOM, používaním služieb FORDSKLADOM, v súvislosti s nefunkčnosťou FORDSKLADOM alebo v súvislosti s činnosťou iných používateľov alebo partnerov.

3.7 Prevádzkovateľ nezodpovedá za poskytovanie služieb partnerov a plnenie ich zmluvných záväzkov.

4. COPYRIGHT/AUTORSKÉ PRÁVA

4.1 Internetová stránka FORDSKLADOM, ako aj jej jednotlivé časti sú chránené zákonom č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „Autorský zákon“). Výlučným vlastníkom majetkových autorských práv k FORDSKLADOM je prevádzkovateľ, ktorý je zároveň oprávnený vykonávať majetkové práva k tejto internetovej stránke.

4.2 Je zakázané rozširovať obsah FORDSKLADOM bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa (s výnimkou zdieľania odkazov na sociálnych sieťach s uvedením zdroja). Používateľ najmä nie je oprávnený, bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa, obsah portálu kopírovať, meniť, šíriť alebo akokoľvek inak s ním nakladať za účelom jeho komerčného využitia. Používateľ je oprávnený používať portál FORDSKLADOM výlučne na osobné účely.

5. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

5.1 Požívateľ pri využívaní FORDSKLADOM poskytuje prevádzkovateľovi svoje údaje, ktoré prevádzkovateľ spracúva v rozsahu, spôsobom a na účely, ktoré sú v súlade s ustanoveniami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Osobné údaje používateľa sú spracúvané prevádzkovateľom na účel poskytovania služieb v zmysle týchto podmienok používania, na účel priameho marketingu a na účel vybavovania žiadostí alebo sťažností používateľa. Viac informácii k spracúvaniu osobných údajov získa používateľ v zásadách spracúvania osobných údajov prevádzkovateľa určených pre používateľov FORDSKLADOM, dostupných tu.

6. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

6.1 Tieto podmienky používania nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na FORDSKLADOM.

6.2 Prevádzkovateľ je oprávnený zmeniť tieto podmienky používania, pokiaľ tieto zmeny budú vyžiadané zmenou služieb, právnych predpisov alebo technickými možnosťami prevádzkovateľa.

6.3 Ak sa niektoré ustanovenia týchto podmienok používania ukážu ako celkom alebo sčasti neplatné alebo neúčinné, nie je tým dotknutá platnosť alebo účinnosť ostatných ustanove­ní týchto podmienok. Namiesto neplatných alebo neúčinných ustanovení sa použije právna úprava, ktorá, pokiaľ je to možné, sa čo najviac približuje zmys­lu a účelu neplatných ustanovení týchto podmienok. Obdobne sa bude postupovať aj v prípade, ak sa zistí, že niektoré z ustanovení týchto podmienok je nevykonateľné.

6.4 Tieto podmienky používania sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky. Akékoľvek nezrovnalosti a spory vzniknuté v súvislosti s týmito podmienkami sa budú riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou. Avšak, ak nedôjde k vzájomnej dohode, budú všetky spory vyriešené s konečnou platnosťou príslušným súdom v Slovenskej republike.

V Bratislave, dňa 12.11.2020

Najširšia Ford ponuka

Originálna záruka Ford

Ford Grátis Servis

Ford Mobilita